Obchodní podmínky

firmy RNDr. Ivo Špringer, se sídlem Vodní 4.a, Prostějov, 796 01
DIČ: CZ6302032000, IČO: 45436436
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu, umístěného na internetové adrese:www.springershirts.eu

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ firmy RNDr. Ivo Špringer (dále jen prodávající) upravují v souladu s občanským zákoníkem vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupujícím) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.Tato ustanovení pak mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a to včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

2.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje informace o objednávaném zboží,způsobu úhrady kupní ceny zboží,údaje o požadovaném způsobu doručení zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.4. Kupující je povinen uvádět správně všechny údaje a při objednávání zboží jsou tyto údaje považovány prodávajícím za správné.

2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby, vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“.Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou a to na elektronickou adresu, uvedenou v objednávce.

2.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací) jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3. Cena

3.1. Vpřípadě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

3.2. případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.3. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží.

3.4. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Kupující bere na vědomí,že vzhledem k tomu,že se jedná o zboží na míru, nelze odstoupit od kupní smlouvy.

5. Přeprava a dodání zboží

5.1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.2. V případě,že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně,je kupující povinen nahradit náklady s tím spojené.

6. Práva z vadného plnění

6.1. Práva a povinnosti z vadného plnění se řídí obecně závaznými předpisy

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu,že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu,že v době,kdy kupující zboží převzal, má zboží kvalitu a velikost, které si strany ujednaly.

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů:jména a příjmení,adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo(dále společně jen jako „osobní údaje“).

7.2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím pro účely realizace práv a povinností, vyplývajících z kupní smlouvy.

7.3. Kupující potvrzuje,že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom,že se jedná o dobrovolné poskytnutí.

7.4. Prodávající se zavazuje,že neposkytne osobní údaje kupujícího třetí osobě.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají,že vztah se řídí českým právem. Tímto ovšem nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecnězávazných předpisů.

 

Copyright © 2008 Springer. weto.cz webdesign.

Nevíte-li si rady, můžete učinit objednávku též telefonicky na čísle 777 555 776.